top of page
49215337042_2d0955f885_k_edited.jpg

Tăng Cường Sự Minh Bạch của Chính Phủ và Mở Rộng Nguồn Tài Nguyên cho Những Gia Đình Địa Phương

  • Tạo lập và áp dụng một đường dây nóng báo cáo về nhân viên, để bảo đảm sự minh bạch và việc nhận lãnh trách nhiệm của chính quyền địa phương Westminster. Đường dây nóng sẽ giúp nhân viên ẩn danh đề cập đến những vấn đề chẳng hạn như tham nhũng, sách nhiễu tình dục, gian lận, và những vấn nạn đạo đức khác, nhờ vậy tạo lập một nền văn hóa văn phòng có khả năng loại trừ những hành vi bất chính và nâng cao tiêu chuẩn điều hành công việc

  • Nâng cấp Trung Tâm Tài Nguyên Gia Đình Westminster để giúp những gia đình đang thiếu thốn

  • Khởi động dịch vụ thông dịch Anh-Việt đầu tiên ở Westminster trong các phiên họp hội đồng thành phố

  • Đề nghị nhiệm kỳ hạn chế của nghị viên thành phố

bottom of page