top of page
49215089241_d3e2eb7e72_k_edited.jpg

Đề Cập Đến Nạn Vô Gia Cư và Tăng Cường Sinh Hoạt Thương Mại

  • Chấp thuận ngân sách và những dịch vụ hướng về việc giải quyết nạn vô gia cư ở Westminster.

  • Khởi Động Dự Án Phát Triển Kinh Tế Chiến Lược Westminster nhằm  cung cấp những tài nguyên thành phố để gia tăng cơ hội thành công cho các cơ sở thương mại.

  • Chấp thuận 135 đơn vị gia cư vừa túi tiền

  • Khởi động Lực Lượng Đặc Nhiệm đầu tiên ở Wetsminster cho tình trạng vô gia cư

bottom of page