top of page
47069215574_c9b75bfea2_k_edited.jpg

Cải Thiện Những Cơ Hội Giáo Dục Cho Học Sinh Địa Phương

  • Thông qua ngân sách 130 triệu dành cho học đường để canh tân hóa các cơ sở giáo dục của thành phố và gia tăng sự an toàn, đồng thời cũng tuyển lựa và duy trì thêm nhiều giáo viên trong vai trò Chủ Tịch Sở Học Chánh Westminster.

  • Thiết lập một hệ thống nhà trẻ trọn ngày, biến Học Khu Westminster thành nơi chốn đầu tiên trong Orange County cung cấp nhà trẻ trọn ngày tại tất cả mọi trường học

  • Gia tăng những chương trình học đường để giúp trẻ em không la cà ngoài đường phố, và tạo thêm những cơ hội học hỏi sau giờ học, để giúp học sinh về Anh ngữ và toán. Ông cũng gia tăng sự tiếp cận những chương trình về âm nhạc và nghệ thuật và máy điện toán trên toàn quận hạt

  • Tạo lập và hướng dẫn “Nối Kết Nghề Nghiệp Giới Trẻ” qua vai trò Giám Đốc Thâm Niên về Giáo Dục và Y Tế Học Đường cho United Way ở  Orange County, một dự án học hỏi dựa trên quá trình làm việc, đem lại nguồn cảm hứng và những kinh nghiệm thực sự bằng cách trực tiếp nối kết học sinh với các chủ nhân

bottom of page